printen

 Algemene Voorwaarden PCTLinQ Hosting Services per 1 oktober 2012.

1. Definities

1.1 De “Afnemer” is de natuurlijke of rechtspersoon die met PCTLinQ een Overeenkomst is aangegaan.

1.2 “PCTLinQ” is een handelsnaam van Computertechnicus Hayo Kuilman.

1.3 “PCTLinQ Interface” is het PCTLinQ account waar de klant online op kan inloggen.

1.4 “Elektronisch” of “Elektronische” betekent in het geval van een communicatie van PCTLinQ naar de klant: per e-mail naar een bekend emailadres van de Afnemer. In het geval van een communicatie van de klant naar PCTLinQ: per e-mail naar het relevante PCTLinQ
e-mailadres of via de PCTLinQ Interface van de relevante klant.

1.5 De “Overeenkomst” met betrekking tot een zeker Product wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden en de relevante Productbeschrijving.

1.6“Persoonlijke Gegevens” zijn de Afnemers naam, contactgegevens, financiële informatie en betalingsgegevens, elektronische berichten, telefoongesprekken, product- en dienstenkeuzes, bestellingen en andere zaken die zijn identiteit vrijgeven alsmede al de gegevens die de Afnemer binnen het Product opslaat.

1.7 Een “Product” is elk goed of dienst die de Afnemer bij PCTLinQ afneemt. Hieronder worden onder andere maar niet uitsluitend verstaan cloud computing diensten, online-backup domeinnaamregistraties, werkzaamheden verricht voor de Afnemer, service overeenkomsten, programmatuur, apparatuur, ontwerpen, analyses en rapporten.

1.8 De “Productbeschrijving” is alle naar de klant gecommuniceerde informatie die het Product en alle afspraken daaromtrent beschrijft. Als Schriftelijke of Elektronische communicatie over een bepaald Product afwijkt van informatie op de website of andere publiekelijk beschikbare informatiebronnen dan prevaleert de Schriftelijke of Elektronische informatie.

1.9 “Schriftelijk” of “Schriftelijke” betekent communicatie via brief, fax of via e-mail met als bijlage een ingescande brief naar een geldig e-mailadres.

1.10 Onder “Vertrouwelijke Informatie” wordt verstaan alle informatie die door één van beide partijen aan de ander wordt bekendgemaakt, zowel voor als na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, en die de ontvangende partij redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten beschouwen. Hieronder vallen al de persoonlijke en technische gegevens van de Afnemer en zijn data en alle niet-publieke technische en commerciële informatie die u van PCTLinQ heeft verkregen.

1.11 De “Acceptable Use Policy” bestaat uit de regels beschreven in artikel 16 (“Acceptable Use Policy”).

2. Overeenkomst en Communicatie

2.1 De Overeenkomst treedt in werking als PCTLinQ de bestelling met betrekking tot een product bevestigd. De Afnemer gaat op dat moment akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de productbeschrijving zoals die met betrekking tot het relevante product is gecommuniceerd.

2.2 Als afspraken in de Productbeschrijving afwijken van deze Algemene Voorwaarden dan prevaleert de Productbeschrijving.

2.3 Algemene Voorwaarden van de Afnemer zijn pas geaccepteerd als PCTLinQ hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2.4 Prijs- en productinformatie wordt gegeven onder voorbehoud van foutieve informatie. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Bestellingen kunnen Schriftelijk, Elektronisch of via de website worden gedaan.

2.6 De Afnemer verklaart meerderjarig te zijn en de bevoegdheid te hebben deze bestelling te plaatsen. Indien de Afnemer uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Afnemer te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de PCTLinQ niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

2.7 Veranderingen in de Productbeschrijving die voor de Afnemer zonder meer positief zijn of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Afnemer bezwaar kan maken effectief worden.

3. Verantwoordelijkheid van PCTLinQ

3.1 PCTLinQ zal het Product in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven is in de Overeenkomst.

3.2 PCTLinQ dient de relevante wetgeving en de bepalingen in de Overeenkomst met haar Afnemers na te komen.

3.3 PCTLinQ zal zich inspannen door haar of door Afnemer geconstateerde storingen in haar infrastructuur naar beste vermogen te verhelpen. Er zullen tijdens storingen indien mogelijk statusupdates gegeven worden.

3.4 PCTLinQ mag derde dienstverleners inschakelen om alle of een deel van de diensten gerelateerd aan het Product uit te voeren. PCTLinQ blijft echter verantwoordelijk alsof PCTLinQ deze diensten zelf uitvoert.

3.5 Als dit wettelijk en technisch mogelijk is en als de klant aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal PCTLinQ, indien gewenst, de data van de Afnemer ter beschikking stellen in een algemeen geaccepteerde vorm.

3.6 Indien wettelijk en privacy technisch mogelijk zal PCTLinQ een eventueel onderzoek van de Afnemer naar een incident ondersteunen door logs en andere gegevens ter beschikking te stellen.

4. Verantwoordelijkheden van de Afnemer

4.1 De verplichting van PCTLinQ om aan te vangen met de levering van Producten is afhankelijk van de Afnemers’ tegemoetkoming aan PCTLinQ met betrekking tot een eventueel vereiste initiële betaling en/of haar criteria voor kredietacceptatie.

4.2 De Afnemer zal PCTLinQ steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

4.3 PCTLinQ kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een Afnemer of potentiële klant. De Afnemer zal hier alle gevraagde medewerking aan verlenen.

4.4 De Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het Product. PCTLinQ wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het Product ondernomen worden.

4.5 De Afnemer is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures behalve als dit in de Productbeschrijving nadrukkelijk is afgesproken. PCTLinQ is niet verantwoordelijk naar de Afnemer of een derde toe voor ongeoorloofde toegang tot de Afnemers gegevens of ongeoorloofde gebruikmaking van de Producten.

4.6 Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om wijzigingen in benaming, adres of factuurgegevens of andere accountgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan PCTLinQ door te geven.

4.7 De Afnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de gekozen Producten.

4.8 PCTLinQ neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diensten die het niet contractueel verplicht is te leveren maar die zonder extra kosten worden uitgevoerd.

4.9 PCTLinQ kan producten en diensten van derde partijen aanbevelen. PCTLinQ wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten en diensten af.

4.10 PCTLinQ verbindt zich er niet toe een back-up van de Afnemers gegevens te maken, behalve als er expliciet in de Productbeschrijving is afgesproken dat PCTLinQ verantwoordelijk is voor het maken van back-ups.

4.11 PCTLinQ biedt Support uitsluitend aan de in de het account van de Afnemer vermelde administratieve of technische contactpersonen aan. PCTLinQ biedt geen support rechtstreeks aan de Afnemers eindgebruikers, dochterondernemingen, affiliates of andere derden, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Onderhoud en technische aanpassingen

5.1 PCTLinQ past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Overeenkomst betekenen. Een verandering van IP adres heeft geen significante negatieve invloed volgens de definitie in dit artikel.

5.2 Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. PCTLinQ zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen.

6. Prijzen en Betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, behalve als uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.2 Indien PCTLinQ wettelijk verplicht is belasting te heffen voor de levering van de Producten, dient u PCTLinQ het verschuldigde belastingbedrag te betalen of PCTLinQ van voldoende bewijs te voorzien dat u van de belasting bent vrijgesteld.

6.3 In geval van een geschil over een deel van een factuur dient u het onbetwiste deel van de vergoedingen onmiddellijk te betalen en Schriftelijk of Elektronisch toelichting te geven over de reden van het geschil. Beide partijen zijn bereid samen te werken om eventuele geschillen onmiddellijk op te lossen.

6.4 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald Overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen dertig dagen na de factuurdatum betalen.

6.5 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.6 Indien Afnemer verzuimt de verschuldigde bedragen te voldoen en na een Schriftelijke of Elektronische herinnering, nog niet binnen de in de herinnering gestelde betalingstermijn heeft voldaan, kan de Overeenkomst door PCTLinQ worden beëindigd of de dienstverlening met betrekking tot de Producten worden opgeschort.

6.7 Indien Afnemer na herhaaldelijke herinnering door PCTLinQ nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.8 PCTLinQ mag zonder opgaaf van reden vooraf een voorschot vragen voor Producten die aan de Afnemer moeten worden geleverd.

6.9 In het geval van facturen met een creditsaldo kan PCTLinQ bepalen of deze uitbetaald worden of ten bate komen van een creditsaldo van de Afnemer, dat gebruikt kan worden om bestaande en toekomstige facturen te voldoen. Dit bij voorkeur in overleg met de Afnemer.

6.10 Extreme productaanvragen die door ongeautoriseerde werknemers van de Afnemer of derden gedaan zijn kunnen door PCTLinQ ongedaan worden gemaakt indien zij hier binnen een redelijke termijn van de op de hoogte wordt gesteld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PCTLinQ aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt. PCTLinQ wijst elke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst vermelde garantie in de grootste mogelijke door de wet toegestane mate af, inclusief impliciete garanties met betrekking tot toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel. Er kunnen in de Productbeschrijving wel vergoedingen worden afgesproken die betrekking hebben op de uptime en bereikbaarheid van het Product.

7.2 De totale aansprakelijkheid van PCTLinQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan 12 maal de maandelijkse kosten bij PCTLinQ van de bij de opgetreden schade betrokken Producten.

7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) de redelijke kosten die Afnemer maakt om het Product aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;

(b) de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het eventuele oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat PCTLinQ op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

(d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7.4 Aansprakelijkheid van PCTLinQ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, verlies van rechten of domeinnamen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.5 De aansprakelijkheid van PCTLinQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer PCTLinQ onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PCTLinQ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PCTLinQ in staat is adequaat te reageren.

8. Reactie op Rechtsvorderingen

8.1 Als PCTLinQ met een rechtsvordering wordt geconfronteerd die betrekking heeft op een Afnemer of een Product van een Afnemer dan zal zij daarover met de desbetreffende Afnemer in contact treden indien dit wettelijk is toegestaan.

8.2 Als het niet wettelijk toegestaan is met de Afnemer in contact te treden, zal PCTLinQ ervan uitgaan dat de Afnemer de vordering niet wil laten honoreren en naar redelijkheid juridische middelen gebruiken om te voorkomen dat de vordering gehonoreerd wordt.

8.3 Als het toegestaan is met de klant in contact te treden maar de Afnemer reageert niet binnen een redelijke termijn aan de verzoeken van PCTLinQ, mag PCTLinQ de situatie geheel naar eigen goeddunken afhandelen. Hierbij hoeft PCTLinQ niet aan te nemen dat de Afnemer de vordering niet wil honoreren. PCTLinQ wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor haar acties of inacties als gevolg van het uitoefenen van haar rechten volgens dit artikel af.

8.4 Als er contact met de Afnemer is aangaande een rechtsvordering, zal PCTLinQ alle redelijke juridische instructies van de Afnemer uitvoeren.

8.5 Indien PCTLinQ, of één van haar werknemers, agenten of leveranciers (de ‘Gevrijwaarden’) te maken krijgen met een rechtsvordering door een derde gerelateerd aan de activiteiten van de Afnemer, dient de Afnemer de kosten voor verdediging van de vordering (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand) en schadevergoedingen, boetes of andere bedragen die als gevolg van de vordering aan de Gevrijwaarden worden opgelegd, te betalen.

8.6 PCTLinQ zal tot zich tot het uiterste verzetten als er data in beslag dreigt te worden genomen waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat deze over te dragen.

9. Privacy

9.1 Op de activiteiten van PCTLinQ met betrekking tot de gegevens van de Afnemer is de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 van toepassing.

9.2 De Persoonlijke Gegevens van de Afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld behalve:

(a) als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;

(b) als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het Product (bijvoorbeeld de whois-gegevens van een domeinnaam of credit card gegevens bij een betalingsverwerker);

(c) indien nodig om de rechten van PCTLinQ volgens de Overeenkomst uit te oefenen of om fraude te bestrijden.

9.3 Anonieme technische gegevens die verband houden met door de Afnemer afgenomen Producten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.

9.4 Om haar dienstverlening te verbeteren kan PCTLinQ cookies plaatsen als de Afnemer of bezoeker van de website of web interfaces gebruik maakt. Deze cookies kunnen niet als code worden uitgevoerd.

9.5 De enige overheid die gegevens kan vorderen die op de PCTLinQ infrastructuur zijn opgeslagen is de Nederlandse overheid. PCTLinQ stelt nadrukkelijk in dit opzicht geen enkele verplichting te hebben ten opzichte van enige andere overheid.

9.6 PCTLinQ zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de Afnemer niet bekendmaken dat zij diensten aan de Afnemer verleent.

9.7 Indien wettelijk mogelijk zal PCTLinQ de Afnemer op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.

9.8 Het is voor de Afnemer mogelijk om PCTLinQ de toegang tot de hosting omgeving te ontzeggen met uitzondering van situaties waarbij PCTLinQ door de wet gedwongen wordt zich toegang te verschaffen.

10. Vertrouwelijke Informatie en Intellectueel Eigendom

10.1 Beide partijen komen overeen geen gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van de ander of deze aan een derde partij bekend te maken, behalve met betrekking tot de verlening of gebruikmaking van de Producten, de uitoefening van de respectieve wettelijke rechten volgens de Overeenkomst of als dit door de wet wordt vereist.

10.2 Als een verzoek van een derde tot overdracht van Vertrouwelijke Informatie ontvangen wordt zal de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden behalve als dit door de wet verboden is.

10.3 Elk van de partijen behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de respectieve handelsgeheimen, uitvindingen, copyrights en andere intellectuele eigendom. Intellectueel eigendom ontwikkeld door PCTLinQ tijdens het uitvoeren van de diensten behoort toe aan PCTLinQ tenzij PCTLinQ Schriftelijk of Elektronisch op voorhand met de Afnemer zijn overeengekomen dat deze hier een belang in zal hebben.

10.4 PCTLinQ verwerft geen eigendomsbelang in of rechten op de informatie die de Afnemer over het PCTLinQ netwerk transporteert of opslaat tenzij er Schriftelijk of Elektronisch op voorhand is overeengekomen dat dit het geval zal zijn.

11. Software

11.1 PCTLinQ neemt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van het correcte gebruik van software licenties op de Producten van de Afnemer.

11.2 De Afnemer verplicht zich de correcte gebruiksparameters door te geven van software licenties waar het gebruik van gemeld moet worden.

11.3 De Afnemer zal door PCTLinQ en haar leveranciers beschikbaar gestelde software niet wijzigen, kopiëren of nabouwen zonder uitdrukkelijke toestemming van PCTLinQ of als dit door de desbetreffende software licentie uitdrukkelijk is toegestaan.

12. Opschorting van de dienstverlening

12.1 Het leveren van Producten kan zonder enige aansprakelijkheid of vermindering van te betalen bedragen worden opgeschort indien:

(a) de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, hier een herinnering voor gestuurd is en de bedragen ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan worden.

(b) PCTLinQ hier door de Nederlandse wet door verplicht wordt.

(c) het systeem van de Afnemer wordt aangevallen of gehackt en PCTLinQ redelijkerwijs kan vermoeden dat door het opschorten van de dienstverlening de Afnemers schade of die van anderen gelimiteerd kan worden.

(d) als de stabiliteit van de dienstverlening van PCTLinQ aan andere klanten bedreigd wordt of als het relevante Product gebruikt wordt om de infrastructuur van PCTLinQ zelf aan te vallen.

(e) als het Product significant meer verbruikt dan op basis van de volgens de Overeenkomst toebedeelde limieten verwacht kan worden en dit tot significante financiële schade van de Afnemer of van PCTLinQ zou kunnen leiden.

12.2 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal PCTLinQ altijd proberen met de Afnemer in contact te komen teneinde een tijdige waarschuwing te geven van een op handen zijnde opschorting.

13. Beëindiging zonder opzegging

13.1 De Afnemer kan de Overeenkomst zonder opzegging beëindigen indien PCTLinQ verzuimt de overeengekomen Producten te leveren en PCTLinQ dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen na een Schriftelijke kennisgeving van dit verzuim verhelpt.

13.2 PCTLinQ kan de dienst zonder opzegging Schriftelijk of Elektronisch beëindigen indien:

(a) cruciale accountgegevens onjuist of onvolledig zijn doorgegeven;

(b) de persoon die de Overeenkomst heeft getekend niet het wettelijk recht of de bevoegdheid had om de Overeenkomst aan te gaan;

(c) de Afnemer een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet en hier een herinnering voor gestuurd is en het verschuldigde bedrag ook binnen de in de herinnering aangegeven periode niet voldaan wordt;

(d) de Acceptable Use Policy meer dan eens wordt geschonden of het schenden van de Acceptable Use Policy niet ongedaan wordt gemaakt;

(e) de Afnemer verzuimt verplichtingen in de Overeenkomt na te komen en dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen nadat PCTLinQ dit meldt verholpen is.

13.3 De Afnemer zal tot aan het moment van beëindiging verantwoordelijk zijn voor de betaling van het desbetreffende Product. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door PCTLinQ worden terugbetaald.

13.4 Elk van beide partijen mag de Overeenkomst beëindigen indien de andere partij niet in staat is zijn schulden te betalen ofwel vrijwillig of gedwongen in liquidatie gaat ofwel tot een akkoord met zijn schuldeisers ofwel een curator, beheerder of bewindvoerder laat aanstellen ofwel om welke reden dan ook de bedrijfsvoering staakt ofwel soortgelijke handelingen verricht of ondergaat waardoor zij niet in staat is zijn schulden te betalen.

13.5 Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zal PCTLinQ de Afnemer altijd zo snel mogelijk Elektronisch of Schriftelijk berichten over een beëindiging zonder opzegging.

14 Termijnen en beëindiging met opzegging

14.1 De Afnemer kan de Overeenkomst Schriftelijk of Elektronisch opzeggen. Bij gebreke van specifieke condities geldt een opzegperiode van 1 maand.

14.2 PCTLinQ kan de Overeenkomst Schriftelijk of Elektronisch opzeggen. Bij gebrek aan specifieke condities geldt een opzegperiode van 2 maanden.

14.3 Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden. Bij gebrek aan specifieke condities zal opzegging niet tot restitutie leiden van bedragen die reeds gefactureerd zijn.

14.4 Opzeggingen zullen altijd Schriftelijk of Elektronisch worden bevestigd. Deze bevestiging dient als bewijs van opzegging en dient door de Afnemer bewaard te worden. Indien Afnemer binnen 10 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt Afnemer geacht contact met PCTLinQ op te nemen om te informeren of de opzegging ontvangen is.

15. Overmacht

15.1 PCTLinQ is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: onvoorzienbare wettelijke of juridische situaties of rampen en verstoringen van een omvang of aard waarvoor in het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden genomen.

15.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door Schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. Acceptable Use Policy

16.1 De Afnemer zal zich aan de Nederlandse wet houden.

16.2 De Afnemer zal een zodanig gebruik maken van de diensten van PCTLinQ dat daardoor de juiste werking van het netwerk van PCTLinQ en de algemene internetinfrastructuur niet wordt belemmerd of gehinderd.

16.3 Het is Afnemer niet toegestaan om de PCTLinQ infrastructuur te gebruiken om spam berichten te verzenden. Het is de Afnemer niet toegestaan virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma’s in het PCTLinQ netwerk of in de algemene internetinfrastructuur te introduceren. De Afnemer zal niet pogen zich toegang tot enige omgeving of data te verschaffen zonder autorisatie.

16.4 De Afnemer zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derden het systeem niet binnen kunnen dringen.

16.5 Indien PCTLinQ een onderzoek doet naar eventuele schendingen van de Overeenkomst of naar beveiligings- en performanceproblemen, zal de Afnemer alle gevraagde medewerking verlenen.

16.6 De Afnemer is verplicht alle situaties en activiteiten die tot beveiligings-, performance-, juridische of reputatierisico’s voor PCTLinQ en haar klanten zou leiden onmiddellijk te melden. Als deze informatie beschikbaar is voor het aangaan van de Overeenkomst, moet deze informatie voor het aangaan van de Overeenkomst worden gemeld.

16.7 De Afnemer zal op een professionele manier met PCTLinQ personeel en het personeel van haar leveranciers communiceren. Agressie tegen PCTLinQ werknemers en die van haar leveranciers is niet toegestaan.

16.8 PCTLinQ heeft de beslissende stem in het bepalen of de Acceptable Use Policy is overtreden.

17. Domeinnamen

17.1 PCTLinQ is een reseller van domeinnamen.

17.2 De diverse top level-domeinen worden door verschillende registrars beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen voorwaarden met betrekking tot het registreren, administreren, verhuizen, evenals hun eigen reglement in zake domeinnaamgeschillen. De voorwaarden van ieder top level domein zullen gelden voor elke relevante domeinnaam.

17.3 PCTLinQ registreert domeinnamen op een first-come, first-served basis.

17.4 De Afnemer zal gedeeltelijke registraties accepteren wanneer een of meerdere domeinen niet geregistreerd konden worden.

17.5 Met betrekking tot domeinnamen machtigt de Afnemer PCTLinQ tot het doen van rechtshandelingen met betrekking tot de domeinnaam.

17.7 Boetes die PCTLinQ opgelegd krijgt en die veroorzaakt zijn door het niet leveren door de Afnemer van informatie en formulieren die met betrekking tot een bepaalde domeinnaamregistratie benodigd zijn zullen aan de Afnemer in rekening worden gebracht en door de Afnemer worden betaald.

18. Kennisgevingen

18.1 De meeste berichten aan PCTLinQ aangaande de Producten en het account van een Afnemer kunnen Elektronisch worden doorgegeven. Schriftelijke kennisgevingen aangaande beëindiging van de Overeenkomst zonder opzegging, schadevergoeding of overige niet-standaard juridische aangelegenheden dient de Afnemer per getekende brief per post, of fax te sturen naar het contactadres op de website ten aanzien van de Algemeen Directeur of per e-mail (met scan van de desbetreffende brief) aan info@pctinq.nl.

19. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

19.1 PCTLinQ kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden zullen Schriftelijk of Elektronisch worden medegedeeld.

19.2 Nieuwe Algemene Voorwaarden zullen voor nieuwe Producten onmiddellijk en voor bestaande Producten na dertig (30) dagen van kracht worden.

19.3 De Afnemer kan binnen dertig (30) dagen Schriftelijk of Elektronisch bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan PCTLinQ de wijziging met betrekking tot deze Afnemer terugdraaien of de Overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de Afnemer minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude Algemene Voorwaarden van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door PCTLinQ worden terugbetaald.

19.4 Veranderingen in de Algemene Voorwaarden die voor de Afnemer zonder meer positief of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Afnemer bezwaar kan maken effectief worden.

20. Slotbepalingen

20.1 Op deze Algemene Voorwaarden en elke aanvullende Overeenkomst tussen de Afnemer en PCTLinQ is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de Overeenkomst.

20.3 Geen van beide partijen mag de Overeenkomst overdragen zonder Schriftelijk of Elektronisch toestemming van de andere partij verkregen te hebben.

20.4 Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet uitvoerbaar is en/of ongeldig blijkt te zijn, zal deze onuitvoerbare of ongeldige bepaling niet het geheel van deze Algemene Voorwaarden ontkrachten. Het niet-afdwingbare deel zal voor zover mogelijk worden aangepast om het alsnog afdwingbaar te maken, maar steeds Overeenkomstig de zakelijke en financiële doelstellingen van de partijen die aan de Overeenkomst ten grondslag liggen.

20.5 De volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden zullen van kracht blijven na het verstrijken of beëindiging van de Overeenkomst: 3.5, 7, 8, 9, 10 en 11.

20.6 Met deze Algemene Voorwaarden komen alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.